Algemene voorwaarden

ELBURG TOOLS – ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN

Download algemene voorwaarden als pdf-bestand
(U hebt voor het lezen van de voorwaarden een speciaal programma nodig, namelijk Acrobat Reader. Dit programma kunt u gratis bij Adobe downloaden)

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Elburg Tools: de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbied.
b. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand met Elburg Tools aangaat.
c. overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst tussen Elburg Tools en de consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zoals internet, webshop, bestelbon, faxaanbieding of telemarketing waarbij de consument voor het sluiten van de overeenkomst geen direct contact heeft met Elburg Tools.
d. overeenkomst buiten de verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen Elburg Tools en de consument die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte van Elburg Tools, zoals beurzen en evenementen.
e. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop op afstand kan herroepen die begint op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen of de dienst is overeengekomen.
f. herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst buiten de verkoopruimte af te zien.

Artikel 2: identiteit van Elburg Tools

W. Jansen – Elburg Tools

Industriestraat 21  
8081HH Elburg  

Telefoon: 0525-682356 tijdens kantoortijden
Faxnummer: 0525 683576
E-mailadres: info@goedkope-gereedschappen.nl

KvK: 08120911   
BTW identificatienummer: NL044707769B01

Artikel 3: toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Elburg Tools en op elke afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen Elburg Tools en de consument.
b. Voor het sluiten van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst buiten de verkoopruimte, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Dit geschiedt door een bestand met algemene voorwaarden op de website van Elburg Tools met de verplichting voor de consument tot akkoordverklaring met de algemene voorwaarden .
c. Elburg Tools kan de algemene voorwaarden ook langs de elektronische weg aan de consument beschikbaar stellen, mits dat geschiedt voor het sluiten van de overeenkomst tussen Elburg Tools en de consument.

Artikel 4: aanbod

a. Het aanbod van producten of diensten bij de overeenkomst op afstand of de overeenkomst buiten de verkoopruimte wordt gedaan met vermelding van relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, met name de totale prijs van de dienst of het product inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie Elburg Tools, de levering en de uitvoering.
b. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is zodanig dat de consument het aanbod goed kan beoordelen. De door Elburg Tools gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten of diensten, enkel kan het model of de kleur van het product afwijken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Elburg Tools niet.
c. Gedurende de termijn waarvoor het aanbod wordt gedaan worden de prijzen niet verhoogd, tenzij sprake is van verandering van BTW tarieven of indien variabele prijzen gelden vanwege mogelijke schommelingen in de financiële markten.

Artikel 5: overeenkomst

a. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
b. Elburg Tools bevestigt bij de overeenkomst op afstand onverwijld per e-mail de ontvangst en aanvaarding van het aanbod door de consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Elburg Tools is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Bevestiging van de overeenkomst buiten de verkoopruimte vindt schriftelijk of per e-mail plaats.
c. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Elburg Tools passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen neemt Elburg Tools zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht.
d. Elburg Tools kan een bestelling weigeren, of daaraan bijzondere voorwaarden verbinden, indien uit onderzoek blijkt dat gegronde redenen bestaan te vrezen dat de consument zin betalingsverplichtingen niet kan nakomen.

Artikel 6: duurovereenkomst

a. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen, mits de opzegging schriftelijk geschied met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
b. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaren. Indien daarbij is overeengekomen dat na de bepaalde tijd de overeenkomst geacht wordt te zijn voortgezet voor onbepaalde tijd, dan kan die verlengde overeenkomst ten allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk worden opgezegd.

Artikel 7: herroeping

a. Bij aankoop van producten en/of diensten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument of te rekenen vanaf het aangaan van de overeenkomst indien het een dienst betreft. Herroeping dient te geschieden met invulling en retourzending van het modelformulier dat Elburg Tools bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt, of dat te allen tijde bij Elburg Tools opgevraagd kan worden.
b. De consument heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden kunnen worden.
c. De consument heeft het recht op herroeping niet indien het product speciaal voor de consument is gemaakt, indien Elburg Tools reeds met de uitvoering van de dienst een begin heeft gemaakt, indien de prijs van de zaken gebonden is aan fluctuaties op de financiële markt waarop Elburg Tools geen invloed heeft of indien zaken duidelijk persoonlijke aard zijn.
d. Indien de consument van zijn recht op herroeping gebruikt maakt dan zal hij het product met toebehoren en in originele staat en in originele staat en verpakking aan Elburg Tools terugzenden conform redelijke instructies van Elburg Tools.
e. Indien de consument van zijn recht op herroeping gebruik maakt, dan komen alle gemaakte kosten voor verzending voor de rekening van de consument. Elburg Tools zal deze kosten indicatief opgeven.
f. Indien de consument een bedrag heeft betaald, dan zal bij herroeping Elburg Tools dit bedrag, verminderd met de aan de consument in rekening gebrachte kosten van communicatie en verzending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, aan de consument terug betalen.

Artikel 8: conformiteit

a. Elburg Tools staat ervoor in dat het geleverde product of verrichte dienst beantwoord aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. Elburg Tools staat ervoor in dat het product de eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
b. Elburg Tools staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument de door Elburg Tools of fabrikant gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.
c. Een door Elburg Tools, importeur of fabrikant als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in nakoming van verplichtingen van Elburg Tools kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 9: levering

a. Door Elburg Tools opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, een opgegeven levertijd vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:36 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 30 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan uiterlijk binnen 30 dagen bericht. De consument kan in dat geval de overeenkomst kosteloos ontbinden.
b. Na ontbinding zal Elburg Tools het bedrag dat de consument heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terugbetalen.
c. Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal Elburg Tools zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product. De consument heeft ook bij een vervangend product recht op herroeping.

Artikel 10: betaling

a. Tenzij is overeengekomen geschiedt de betaling uiterlijk bij levering van de producten en / of diensten. Elburg Tools kan de consument verplichten tot een vooruitbetaling van max. 50% van de bedongen prijs.
b. Elburg Tools kan de consument diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder IDEAL in een beveiligde omgeving. Bankgegevens van de consument zullen door Elburg Tools niet worden opgeslagen. De consument is er zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de consument. Elburg Tools is op generlei wijze aansprakelijk voor de wijze waarop de consument betalingen uitvoert.
c. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft Elburg Tools het recht om aan de consument vanaf het moment van verzuim wettelijke rente in rekening te brengen. Voorts kan Elburg Tools incassokosten aanzeggen, welke kosten minimaal € 40,– en maximaal € 6.775,– kunnen bedragen. De aanzegging geschiedt met opgave van de berekende incassokosten volgens het Besluit vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten, met inachtneming van een termijn van 14 dagen.

Artikel 11: eigendomsbehoud

a. Alle door Elburg Tools geleverde producten blijven eigendom van Elburg Tools totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst verschuldigd volledig heeft betaald.
b. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.

Artikel 12: klachten en regeling

a. De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van producten of uitvoering van diensten, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, onderzoeken of Elburg Tools de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
b. Klachten voortvloeiend uit voormeld onderzoek over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven binnen 14 dagen na ontdekking bij Elburg Tools schriftelijk worden ingediend. De levering geldt als deugdelijk indien niet tijdig wordt geklaagd.
c. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Elburg Tools in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan Elburg Tools een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of het geleverde product.

Artikel 13: aansprakelijkheid

a. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Elburg Tools, haar personeel of derden waarvan zij zich bedient, niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden.
b. De aansprakelijkheid van Elburg Tools is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid is gedekt. Vindt geen uitkering door de verzekering plaats of biedt de verzekering geen dekking, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of dienst.

Artikel 14: privacy

a. Door het aangaan van een overeenkomst via de web shop van Elburg Tools verstrekt de consument persoonsgegevens aan Elburg Tools, waaronder naam, adres, telefoon, e-mailadres en/of BTW nummer. De persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Elburg Tools. Elburg Tools kan deze gegevens gebruiken voor het ongevraagd benaderen van de consument met bijvoorbeeld aanbiedingen, tenzij de consument uitdrukkelijk aangeeft geen prijs te stellen op informatie van Elburg Tools.
b. Elburg Tools bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die aan hem zijn verstrekt met de uitdrukkelijke toestemming van de consument om deze adressen voor marketingdoeleinden te kunnen gebruiken.
c. De consument kan een verleende toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres te allen tijden intrekken.
d. Het is Elburg Tools verboden persoonsgegevens van consumenten aan derden te verstrekken, behoudens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 15: toepasselijk recht

a. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
b. Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar Elburg Tools is gevestigd.

Artikel 16: slotbepaling

a. Elburg Tools is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
b. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. Bij wijziging in de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod prevaleert de voor de consument meest gunstigste bepaling.