Garantievoorwaarden

VOOR SENECA TOOLS GELDT EEN LEVENSLANGE GARANTIE BIJ NORMAAL GEBRUIK.

Elburg-Tools biedt een half jaar garantie op alle artikelen en garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Elburg-Tools herstelt gebreken die bij normaal gebruik optreden kosteloos. Als de klacht gegrond is, komen ook de verzendkosten binnen de garantietermijn voor rekening van Elburg-Tools. Extra verzendkosten, doordat het artikel zich in het buitenland bevindt, worden niet vergoed. Als u het artikel bij aankoop hebt opgehaald, gaat Elburg-Tools ervan uit dat u het artikel terugbrengt. Eventuele kosten (b.v. brandstof) die hiermee gemoeid zijn worden niet vergoed. Elburg-Tools stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Als Elburg-Tools besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen drie maanden een nieuwe keus te maken.

  • Als u het te repareren of te vervangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is. Bij artikelen boven 30 kilo dient u de originele verpakking, inclusief binnen verpakking, te bewaren. Dat is de enige verpakking waarin het artikel kan worden geretourneerd.
  • Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van Elburg-Tools.
  • U krijgt op het gerepareerde onderdeel een extra garantie van drie maanden; de bestaande garantietermijn op de rest van het artikel loopt gewoon door.

Op deze garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Schoonmaken en bedieningsfouten vallen buiten de garantie.

Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie:

  1. Als er veranderingen in of aan het artikel of apparaat zijn aangebracht door derden;
  2. Als de datum op de originele factuur gewijzigd of onleesbaar is;
  3. Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
  4. Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
  5. Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera);
  6. Als u Elburg-Tools niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
  7. Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.

Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.